นางสาวรณิดา บุญทาทิพย์ ตำแหน่งครู วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง
         1.การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์รวมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
        2.รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้ประถมศึกษาปีที่ 6