ชื่อผลงาน : การตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 // ผู้จัดทำผลงาน นางรัตติยาภรณ์  ยิ่งยวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2