ชื่อผลงาน : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   วงเงินงบประมาณ 980,000 .- บาท // ผู้จัดทำผลงาน  นายประพันธ์  คืนประคอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2