ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วม ของชุมชน โรงเรียนบ้านทรายขาว ด้วยรูปแบบ TEAM Model //ชื่อผู้ประเมิน ธีระพันธ์ ยั่งยืนทวี