วันที่ 16 กันยายน 2564  นายประเสริฐ  วรสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้รับเกียรติให้เป็นผู้มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับ พลตรีวิบูลย์ ผมปัน (นายกเทศบาลตำบลน้ำปาด)​ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ให้ได้รับรางวัล ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น, ครูหนึ่งฤทัย ขิงหอม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนครู ได้รับรางวัลกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นประจำปี...

          วันที่ 13 กันยายน 2564  เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนแบบ Active Learning ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ...

          วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  นางสาวละออ วันจิ๋ว และนายธีระศักดิ์ พลนาคู  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณะ โดยใช้ชื่อว่า “กิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์...

          วันที่ 14 กันยายน 2564  เวลา 09.30 น.  นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  เป็นประธานที่ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ และกำหนดผู้รับผิดชอบการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) พร้อมด้วยนางสาวละออ  วันจิ๋ว, นายธีระศักดิ์  พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  ณ ...

            วันที่ 1-10 กันยายน 2564 นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นางสาวละออ วันจิ๋ว, นายธีระศักดิ์ พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2564  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เพื่อการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน...

          วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  นางสาวละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19  พ.ศ.2564  เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง...