วันที่  9 มิถุนายน  2564 เวลา 14.00 น. นางสาวละออ  วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก  นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ให้เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2                                              ...

            วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวละออ วันจิ๋ว นายธีระศักดิ์  พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference...

            วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์  พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ครั้งที่ 1/2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตตรวจราชการ...

            9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ. 2564 นำโดย  นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  นางสาวละออ วันจิ๋ว  และนายธีระศักดิ์  พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ...

            วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวละออ วันจิ๋ว นายธีระศักดิ์ พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวจิดาภา  สายสูง ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ...

            วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารอัตรากำลังและจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้...