วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านห้วยแมง อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

          วันที่ 8-9 มกราคม 2565 เวลา 08.00-16.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรับหลักสูตรท้องถิ่น ให้ครูสามารถนำไปใช้ในการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ณ...

          วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายอุทัย ปลีกล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวเกศนภา อุ่นทินวงษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางสาวศศิกานต์ ศิริมา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

          วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านปางเกลือ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

          วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ พลนาคู นายอุทัย ปลีกล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมถวายภัตตาหารพระประธานหน้าสำนักงานฯ และไหว้พระภูมิ เจ้าที่ ปู่ ย่า ตา ยาย เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้บุคลากรในสำนักงานทุกคน อยู่เย็น เป็นสุข มีความปลอดภัย...

          วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ พลนาคู นายอุทัย ปลีกกล่ำ นายปฏิวัติ สมันต์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นางสาวพิทย์ฐาพร แย้มมูล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาววรารัตน์ ค้าโค นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวจิราวรรณ บุญแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และบุคลากรในสังกัด...