วันที่ 20 กรกฎาคม 2564  เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ  วรสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวละออ วันจิ๋ว และ นายธีระศักดิ์ พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมทำบุญ ถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและถวายสังฆทาน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี​ 2564  เพื่อส่งเสริม...

                         วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA Online)...

            วันที่ 15 มิถุนายน  2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ...

            วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA คลินิก)...

            วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวละออ  วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรายงานข้อมูลตามแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ...

            9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ. 2564 นำโดย  นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  นางสาวละออ วันจิ๋ว  และนายธีระศักดิ์  พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ...