1_p62807

          วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ผ่านระบบ google meet พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

2_p18451 img_7423_p37660

img_7426_p78172 img_7430_p97677

img_7432_p80788 img_7440_p25334

img_7443_p70626 img_7445_p68727