img_6950_p25553

            วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารอัตรากำลังและจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมี นายธีระศักดิ์  พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

            img_6989_p51752 img_6965_p91287

            img_6978_p78596 img_6985_p45875

            img_6955_p45566 img_6962_p75562

            img_6983_p78233 img_6957_p97056

            img_6946_p41878 img_6952_p77715

            img_6973_p39882 img_6967_p12629