img_8749_p21872

            

            วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA Online) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Google Meet) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

            img_8741_p45763 img_8739_p91473 

            img_8754_p50543 img_8732_p42169

            img_8735_p90950 img_8745_p52809

            img_8747_p12956 img_8751_p25824

            img_8743_p70814 img_8738_p91128

            img_8759_p55401 img_8762_p15457