img_8804_p32090

            วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA คลินิก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ให้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

            img_8805_p37290 img_8768_p42970

            img_8826_p72921 img_8787_p76176

            img_8778_p13341 img_8781_p82006

            img_8838_p65394 img_8817_p80207

            img_8828_p43606 img_8837_p34394

            img_8832_p12239 img_8830_p73304

            img_8770_p31992 img_8793_p57617 

            img_8806_p13137 img_8809_p37485

            img_8811_p40890 img_8842_p80681