1_p12746

          วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.15 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อปลูกฝังค่านิยมสุจริต การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และค่านิยม 12 ประการ ประจำวันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 แนะนำ นายธฤษณุ ธรรมธนธัชม์ นิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ และบุคลากรที่รับโอนมาใหม่ นางสาวจิราวรรณ บุญแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
img_4375_p23333 img_4352_p68890 
 
img_4358_p95981 img_4359_p31659 
 
img_4361_p95083 img_4366_p64103
 
 img_4371_p69599 img_4372_p44768 
 
img_4383_p95199 img_4376_p61534