4_p91374

           วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2564 มีลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 2.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 และ 3.โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 รวมทั้งสิ้น 52 คน และวิทยากร 15 คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

2_p88412 1_p90144

1_1_p12665 img_1432_p24099

img_1434_p48701 img_1444_p58567

img_1464_p77428 img_1467_p80514

img_1471_p78100 img_1475_p14527

img_1501_p45866 img_1479_p80061

img_1508_p68172 img_1514_p16451

img_1527_p27636 img_1557_p40900

img_1540_p63710 img_1550_p15362

img_1547_p33515 img_1564_p14229

img_1576_p96034 img_1582_p77777