img_8210_p44457

          วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต มอบหายให้ นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี ผู้อำนวยการกลุ่มสงเสริมการจัดการศึกษา นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางดาวดึงส์ มาลาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก นายภูษิต ช่างคำ ชุมชนบ้านนากล่ำ และนางสาวเกศนภา อุ่นทินวงษ์ นักวิชาการศึกษา ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

img_8214_p91840 img_8227_p41392

img_8216_p25965 img_8225_p72529