1_p81803

          วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านระบบผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และรายงานสภาพการใช้สารเสพติด และยาเสพติดในสถานศึกษาผ่านระบบดูแล และติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (ระบบ CATAS) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะครู ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

2_p89672 3_p79330

4_p23925 img_8323_p59993

img_8327_p99010 img_8330_p58159

img_8333_p50793 img_8337_p96223

img_8338_p18836 img_8341_p61526

img_8342_p50426 img_8345_p92824

img_8348_p67496 img_8350_p78979

img_8352_p70137 img_8354_p29851

img_8364_p87862 img_8365_p55688