1_p95690

          วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ ดร.อุทัย ปลีกล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ระดับชาติ) พ.ศ. 2560 – 2569 และอนามัยการเจริญพันธุ์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565 ณ ห้อง FMS 102 พิชัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 2_p78829 5_p91139

3_p51215 4_p13434

s__265027704_p47956 s__265027709_p84527