img_5366_p24902

            วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย “ประเทศไทย” พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การทำงานให้ยึดหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยให้มองเป้าหมายที่เด็กนักเรียน ให้เด็กนักเรียนเป็นคนดี มีความรู้มาตรฐาน พัฒนาการตามวัย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งฝึกให้เด็กนักเรียนมีพื้นฐานในทักษะทางวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมี นางจันทิรา  จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางแพรทอง เดชเทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นวิทยากรในการประชุม และมีนายธีระศักดิ์ พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้ด้วย

            img_5375_p78137 img_5404_p90874

            img_5405_p54326 img_5413_p77396

            img_5281_p28537 img_5283_p56943

            img_5285_p31542 img_5287_p33293

            img_5288_p62054 img_5291_p31305

            img_5279_p25151 img_5381_p75447

            img_5372_p44648 img_5402_p78941

            img_5422_p59951 img_5418_p62337

            img_5427_p14736 img_5431_p14936