img_5260_p89363

             วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  ประจำปี 2564  ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ในการนี้ นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้กำชับให้โรงเรียนในสังกัด เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

              img_5262_p61996 img_5258_p27094

              img_5254_p47645 img_5236_p16961

             img_5240_p25862 img_5243_p77407

             img_5276_p47177 img_5248_p77703

             img_5251_p51675 img_5253_p50526

             img_5268_p68437 img_5264_p95053