dsc_0159_p53119

            วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา โครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ครั้งที่ 3/2564 ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ LINE Meeting  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เพื่อชี้แจงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยกำกับให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา อย่างเคร่งครัด โดยมี นางสาวละออ วันจิ๋ว และ นายธีระศักดิ์  พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้แทน เข้าร่วมประชุมออนไลน์อย่างพร้อมเพรียงกัน

            dsc_0158_p64363 dsc_0148_p70333

            dsc_0145_p37573 dsc_0155_p38448

            dsc_0164_p67202 dsc_0161_p27480

            dsc_0165_p84824 dsc_0153_p23827

            dsc_0157_p65553 dsc_0140_p52771

            dsc_0151_p44805 dsc_0180_p20145

            dsc_0167_p61287 dsc_0193_p78623

            dsc_0170_p72190 dsc_0185_p44803

            3_p47883 8_p34623

            24_p34933 dsc_0209_p64321

            37_p54189 9_p75612

            1_p71700 18_p12712

            15_p38217 28_p26135

            13_p60709 58_p92797