img_0365_p79966

          วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา และมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ

img_0348_p41110 img_0345_p96321

img_0355_p91239 img_0346_p55566

img_0372_p93068 img_0375_p90361

img_0356_p54799 img_0377_p66772

img_0358_p71169 img_0378_p33042