1_p61916

          วันที่ 16 สิงหาคม 2564  เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ  วรสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจาก สพฐ. พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์  พลนาคู  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ดังนี้ 

  1. พิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งบประจำงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อกำกับติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เหมาะสมกับสถานการณ์โควิด-19
  2. พิจารณาบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจาก สพฐ. จำนวน 1,000,000 บาท
  3. แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  4. การจัดทำคลิปวีดิโอแนวทางปฏิบัติที่ดีของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

5_p53934 4_p74644

3_p87170 2_p32500