-4-_p44179

          วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. นายประเสริฐ  วรสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เข้าตรวจประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (6 เดือน) จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ 1)โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2,  2)โรงเรียนนิคมฯ สงเคราะห์ 5,  3)โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์  4)โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ เพื่อพัฒนาการศึกษา ในตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

10_p54296 11_p37199

46_p34983 31_p92091

25_p23638 15_p40331

16_p44792 17_p92519

18_p19910 19_p37191

1_p46843 20_p71165

21_p86134 23_p79841

24_p81332 25_p23638

26_p24532 27_p21236

29_p85567 2_p57987

30_p52850 31_p92091

32_p13537 33_p19200

41_p99387 43_p28634

45_p84051 47_p60823

49_p66665 51_p25386

4_p42763 5_p27081

6_p66737 7_p95511

8_p36446 9_p45331