s__12042268_p41182

          วันที่  11 ต.ค.64 นายปฏิวัติ  สมันต์ศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก นายประเจน  ปาประลิต  ผู้อำนวยกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนในเขตอำเภอบ้านโคก ที่เข้ารับฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ เข็มที่ 1  ณ โรงเรียนบ้านโคกวิทยา อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ มีนักเรียนในสังกัดเข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยยางและโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย จำนวนนักเรียน 36 คน

s__12042269_p12889 s__12042242_p41389

s__12042244_p55848 s__12042246_p73585

s__12042248_p63045 s__12042249_p74354

s__12042250_p89259 s__12042251_p43776

s__12042252_p18682 s__12042258_p76776

s__12042260_p56544 s__12042261_p26021

s__12042262_p57777 s__12042263_p76805

s__12042264_p65736 s__12042265_p27584

s__12042267_p12614  s__12042269_p72297