-191164__0_p72297

          วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะครู และบุคลากรในสังกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จัดกิจกรรมการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2564  

 -191164__1_p99409 -191164__7_p67744

-191164__4-copy_p28976  -191164__6_p75631

-191164__10_p24754 -191164__13_p60458

-191164__16-copy_p98413 -191164__18_p97019

-191164__20-copy_p86239 -191164__22_p11546

-191164__25_p31599 -191164__26_p78102

-191164__27_p97211 -191164__29-copy_p15991

-191164__33_p21231 -191164__38-copy_p40242

-191164__51_p32041 -191164__49_p47835