3_p83018

          วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17  (พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์) ครั้งที่ 1/2565   ณ  ห้องประชุมมิ่งมณทล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

5_p86251 1_p59584

img_8691_p53995 img_8716_p61418

img_8751_p51338 img_8678_p59659

 img_8695_p16991 img_8696_p86433 

img_8698_p24084 img_8699_p99068

img_8703_p72563 img_8704_p66666

img_8706_p69506 img_8709_p15140

img_8711_p37866 img_8714_p55630

img_8717_p53966 img_8718_p44905

img_8720_p95165 i

img_8726_p92507 img_8729_p58866

img_8745_p73925 02_p81407

img_8739_p71643 4_p24563