1_p85078

          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านเด่นชาติ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านเด่นชาติ พร้อมนี้ได้นิเทศติดตามนโยบายการศึกษาตรงตามมาตรการป้องกันโรคโควิค 19 และรับทราบข้อมูลแผนการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

4_p87536 5_p41938

img_8893_p28063 img_8898_p54870

img_8917_p52656 img_8930_p16983

3_p82775 img_8900_p24919

img_8880_p76369 img_8883_p36007

img_8912_p86762 img_8938_p54574