419812_p46652

      วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านน้ำพร้าสามััคคี อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านน้ำพร้าสามัคคี พร้อมนี้ได้นิเทศติดตามนโยบายการศึกษาตามมาตรการป้องกันโรคโควิค 19 และแผนการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

419735_p91636 419816_p38292

419817_p85809 419818_p40776

419793_p17297 419802_p70010

419803_p67761 4

419809_p86913 419814_p90704

419820_p50431 419821_p29126

419822_p91830 419824_p90646