dsc_0140_p51020

        วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายธีระศักดิ์ พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2) ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินที่ สพฐ.กำหนด ผ่านระบบทางไกล ( Video Conference) โดยมี นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นประธานกรรมการ นายพงษชัย ไทยวรรณศรี ข้าราชการบำนาญ กรรมการ นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ข้าราชการบำนาญ กรรมการ/เลขานุการ และนางสาวศรีศุภัทร์ ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

 dsc_0161_p85877 dsc_0132_p96696 

dsc_0153_p37643 dsc_0143_p77855 

dsc_0139_p52224  dsc_0160_p71471 

dsc_0135_p85169 dsc_0134_p49680 

dsc_0136_p66544 dsc_0150_p95206 

dsc_0145_p55104 dsc_0155_p79595 

dsc_0121_p90517 dsc_0122_p24574  

dsc_0125_p17363 dsc_0126_p51949