img_4218_p53620

          วันที่ 8-9 มกราคม 2565 เวลา 08.00-16.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรับหลักสูตรท้องถิ่น ให้ครูสามารถนำไปใช้ในการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

img_4194_p26078 img_4202_p15168

img_4205_p83109 img_4207_p47945

img_4209_p52621 img_4211_p81819

img_4213_p78708 img_4216_p92608

img_4219_p78408 img_4222_p43375