ประกาศโรงเรียนน้ำพร้ำสำมัคคี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน