ประกาศโรงเรียนน้าพร้าสามัคคี จังหวัดอุตรดิตถ์  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน