ประกาศโรงเรียนบ้านม่วง เรื่องประกาศผลการสรรหาและขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2