_p97659

นายประเสริฐ  วรสาร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
โทร. 0-5548-1125 


02_p16689

ดร.ละออ วันจิ๋ว
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
0-5548-1125

ดูแลกำกับกลุ่ม
1. กลุ่มนโยบายและแผน
2. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

2_p34168

นายธีระศักดิ์  ผลนาคู
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
โทร. 0-5548-1125

ดูแลกำกับกลุ่ม
1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
4. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา