wan_p41325  
นางวิไลวัลย์  ศรีน่วม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101
 

chat_p98784

 thip_p40882

witt_p70085

นายวิษณุกร  อมฤกษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101
 
นางสาวทิพย์วรรณ  ประดับลาย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101
 
นายวิทยา  วงค์ชารี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101
 

sak_p67256

 
dam_p80029

นายจิรศักดิ์  หอมขะ
พนักงานขับรถยนต์ ส 3
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101

 

นายกรกิจ  สีสมุดคำ
ช่างไฟฟ้า ช 4
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101

king_p55970 
 
 but_p67667
นายเอกพจน์  อ่องดา
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101
  นายสมบัติ  ลาบาง
พนักงานขับรถยนต์
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101

sapeepan_p69425
 
rean_p91141
นางระพีพร  แก้วดวงเล็ก
พนักงานทำความสะอาด
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101
  นางสายใจ  ทุมมา
อัตราจ้างเหมาบริการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101

rob_p29464

mak_p93151 wichat_p72432
นายธงรบ  สีแดงน้อย
อัตราจ้างเหมาบริการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101 
นายบุญเยี่ยม  คำไวย์
ยาม
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101 
นายวิชาญ  แก้วดวงเล็ก
อัตราจ้างเหมาบริการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101 

ผู้อำนวยการ สพป.อต.2

boss01_p43810

รองผู้อำนวยการ สพป.อต.2

dr_laor_p59090

_p46027

ค้นหา

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 120

เมื่อวาน 223

สัปดาห์นี้ 828

เดือนนี้ 3640

ทั้งหมด 69163