การลดระยะเวลาตามเงื่นไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน  สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา