คู่มือแผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวัง ติดตาม แนวทางการปฏิบัติ เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2