รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  จำนวน 3 ตำแหน่ง
                 นิติกร ปฏิบ้ติการ/ชำนาญการ 1 ตำแหน่ง
                 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 2 ตำแหน่ง

                ประกาศ
                หลักเกณฑ์การย้าย โอนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
                หลักเกณฑ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น