ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา, ผู้อำนวยการโรงเรียน, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ซึ่งมีผลการปฏิบัติงาน ครึ่งปีหลัง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 อยู่ในระดับดีเด่น