ชื่องานวิจัย : รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา โรงเรียนป่ากั้งวิทยา ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ด้วยกิจกรรม “PAKANG Model” // ชื่อผู้วิจัย : ภาคิญ ไชยวงค์